دوره های آموزشی  timeسه شنبه، 25 خرداد، 1395 hits572writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در یازدهمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که آزمون پایانی مجدد دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeشنبه، 10 بهمن، 1394 hits1133writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در دهمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که آزمون پایانی مجدد دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeيکشنبه، 11 مرداد، 1394 hits1005writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در نهمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که آزمون پایانی مجدد دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeشنبه، 8 آذر، 1393 hits990writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در هشتمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که آزمون پایانی سری دوم دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeيکشنبه، 26 مرداد، 1393 hits770writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در هفتمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که آزمون پایانی سری دوم دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeسه شنبه، 9 ارديبهشت، 1393 hits1258writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در ششمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که سری اول دوم سوم آزمون پایانی دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.

دوره های آموزشی  timeچهارشنبه، 16 بهمن، 1392 hits1030writeradmin


به اطلاع شرکت کنندگان در پنجمین کارگاه آشنایی با روشهای پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI می رساند که سری سوم آزمون پایانی دوره های این کارگاه به صورت مجازی و از طریق همین سایت برگزار خواهد شد.